TEOBAG 400 Enjektabl Çözelti (Medifleks torbada)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEOBAG 400 Enjektabl Çözelti (Medifleks torbada) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözelti 80 mg teofilin anhidr ve 5 g dekstroz monohidrat içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız. 3. FARMASÖTİK FORM İntravenöz infüzyon için antibakteriyel madde içermeyen, steril, apirojen ve tek kullanımlık çözelti. − Ozmolarite: 257 mOsm/l − pH: 4.5 (3.5 –6.5) − Kalori içeriği: 170 kcal/l 4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ 4.1 Terapötik endikasyonlar − Astım belirtilerinin tedavi ve önlenmesinde. − Kronik bronşit ve amfizemde görülen, geri dönüşümlü bronkospazm belirtilerinin tedavisinde ve önlenmesinde. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi: En az toksisiteye yol açacak optimum teofilin düzeyleri 10-20 mikrogram/ml’dir. 20 mikrogram/ml üzerindeki değerler toksik etkilere yol açabilir. Özellikle teofilin klerensinde azalmaya yol açacağı bilinen durumlarda (bkz. bölüm 4.4), 15 – 20 mikrogram/ml arasındaki değerlerde dahi, toksisite görülebilir.Terapötik düzeylere ulaşabilmek için gerekli teofilin dozu, atılımdaki farklılıklar nedeniyle hastadan hastaya değişir. Preparatın atılımı açısından hastalar arasında farklılıklar olması ve terapötik kan düzeyi aralığının görece dar olması nedeniyle, teofilin dozu her hasta için bireysel olarak belirlenmelidir. Tedavi sırasında serum teofilin düzeylerinin izlenmesi önerilir. Teofilin yağ dokusuna geçmediği için dozaj, ideal vücut ağırlığı üzerinden mg/kg olarak hesaplanmalıdır. İntravenöz yoldan uygulamalarda ya da hızla emilen teofilin preparatlarında, sabit kan düzeylerinin ve en uygun klinik yanıtın sağlanması için çocuklarda genellikle 6 saat arayla uygulama önerilir. Erişkinlerde ilaç daha yavaş bir şekilde vücuttan uzaklaştırıldığı için 8 saat arayla uygulama yeterli olur. 1

Daha yüksek dozun gerektiği erişkin ve çocuklarda, daha az sıklıkta uygulamaya olanak sağlayan ve/veya uzun süreli kullanımda belli bir doz aralığında serum düzeylerindeki değişikliklerin daha az olmasını sağlayan, emilimi daha yavaş bir preparat tercih edilebilir. Hızlı salınımlı bir preparattan, yavaş salınımlı bir preparat uygulamasına geçerken, uygulanan doz aynı kalmalı ancak uygulama aralıkları yeniden düzenlenmelidir. Teofilin, hem yükleme, hem de idame tedavisinde, kalibreli bir infüzyon cihazı kullanılarak aralıklı ya da sürekli olarak intravenöz yoldan uygulanabilir. Her iki uygulama şeklinde de dakikada uygulanan teofilin miktarı 25 mg’ı geçmemelidir. Uygulanacak toplam miktar, aşağıdaki tablolardan seçilebilir. Acil teofilin tedavisi gerektiren akut astım belirtileri Hasta Grubu (daha önceden teofilin kullanmayan hastalar) 6 aylıktan 9 yaşına kadar olan çocuklar Yaşları 9 ile 16 arasında olan çocuklar ve sigara kullanan erişkinler Başka bir hastalığı olmayan ve sigara kullanmayan erişkinler Yaşlı ve Cor Pulmonale’si olan hastalar Konjestif kalp yetmezliği ya da karaciğer hastalığı olanlar Yükleme Dozu 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg İzleyen 12 saatteki idame dozu 4 saatte bir 4 mg/kg 4 saatte bir 3 mg/kg 6 saatte bir 3 mg/kg 6 saatte bir 2 mg/kg 8 saatte bir 2 mg/kg 12 saatten daha sonraki idame dozu 6 saatte bir 4 mg/kg 6 saatte bir 3 mg/kg 8 saatte bir 3 mg/kg 8 saatte bir 2 mg/kg 12 saatte bir 1-2 mg/kg

Daha önceden teofilin kullanmakta olan hastalar: Mümkünse, hastanın aldığı son teofilin dozunun hangi yoldan, hangi formda ne kadar süreyle ve ne miktarda olduğu belirlenmelidir. (1 mg teofilin anhidr yaklaşık 1.25 mg aminofilin dihidrata eşdeğerdir.) Uygulanacak teofilin yükleme dozu, kullanılacak her 0.5 mg/kg’lık teofilinin serum teofilin düzeyini 1 mikrogram/ml yükselteceği göz önüne alınarak belirlenmelidir. İdeal olarak ancak bu belirlemeden sonra serumda ulaşılması istenen konsantrasyonlara hızla ulaşılması mümkün görülüyorsa, yükleme dozundan vazgeçilebilir. Bu mümkün olmadığında, hekim uygun gördüğü en az riskli dozu seçmelidir. Bir miktar riskin göze alınabileceği bir solunum zorluğu durumunda, intravenöz yoldan 2.5 mg/kg yükleme dozunda uygulanan hızlı emilen formdaki teofilin, serum konsantrasyonlarını yaklaşık 5 mikrogram/ml kadar arttıracaktır. Hastada bir teofilin toksisitesi durumu yoksa, bu dozla tehlikeli olabilecek yan etki riski düşüktür. Bu düzeltilmiş yükleme dozundan sonra, tedaviye yukarıda ilk defa teofilin uygulananlarda önerilen idame dozlarıyla devam edilir. Kronik tedavide pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi Klinikte yavaş titrasyon genellikle tercih edilmektedir. Teofilin anhidrin başlangıç dozu 16 mg/kg/24 saat ya da 400 mg/24 saat’tir. Hangisinde uygulanacak doz daha az ise, o tercih edilmelidir. 6 – 8 saat aralıklarla bölünerek uygulanır. Belirtilen doz, hasta tolere edebildiği sürece ya da maksimum doza ulaşılıncaya kadar, 3 günlük aralıklarla, başlangıç dozunun %25’i kadar artırılabilir.

Bir önceki yazımız olan ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>